Chọn bản thân ngôn ngữ

English and Chinese Version

English   Chinese

You are here:Home»About Us»Repair Services»Uncategorised»Dịch vụ sửa chữa

Dịch vụ sửa chữa

Tài liệu & tự phục vụ

Mỗi máy cơ khí cần thường xuyên chăm sóc và bảo trì. Vấn đề cơ bản có thể được cố định đặt một cách hiệu quả mà không có trợ giúp bên ngoài. Schleuniger cung cấp các tài liệu chi tiết về làm thế nào để vận hành máy tại hướng dẫn sử dụng hoạt động. Hầu hết các câu hỏi khắc phục sự cố được bao phủ trong phần FAQ trực tuyến, và hướng dẫn sử dụng giải thích các hoạt động bảo trì cần thiết. Mặc dù chúng tôi đảm bảo tính khả dụng cao phụ tùng và giao hàng nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn nên thả bộ bảo trì gần máy, bao gồm các mục mặc quan trọng nhất.

Về chúng tôi

Mối quan hệ

Follow Us On

facebookFacebook

 twitterTwitter

 linkedinLinkedin

youtubeYoutube